//: सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामयाः //

|| सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिदˎदुःखभागभवेतˎ ||

Subscribe To our New Offer's